BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2348/TCT-PCCS
V/v: Khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất của Công ty TNHH INNOVGREEN

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Thanh Hóa

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 02/CV-TU ngày 06/04/2007 của Công ty TNHH INNOVGREEN đề nghị hoàn lại tiền đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định tại Khoản 1, Điều 4, Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 17/01/2006 của Chính Phủ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 08/08/2006 Tổng cục Thuế đã có công văn số 2808/TCT-PCCS hướng dẫn về việc khấu từ tiền bồi thường thiệt hại về đất vào tiền thuê đất. Đề nghị Cục thuế tỉnh Thanh Hóa căn cứ hướng dẫn tại công văn số 2808/TCT-PCCS nêu trên và thực tế đối với trường hợp của Công ty TNHH INNOVGREEN để xem xét giải quyết cho phù hợp với quy định và hướng dẫn nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo đề Cục thuế tỉnh Thanh Hóa biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH INNOVGREEN;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương