BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2349/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế đối với chuyển nhượng vốn giữa các công ty trong cùng tập đoàn

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Công Ty TNHH Triumph International

Trả lời Công văn số 092/ 03/07/TIV của Công ty về việc đề nghị hướng dẫn chính sách thuế đối với chuyển nhượng vốn giữa các công ty trong cùng tập đoàn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại các Điều 21 (khoản 1b) và Điều 65 của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ quy định tại điểm 4, mục V, phần B của Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp (áp dụng đối với kỳ tính thuế trước năm 2007);

Căn cứ quy định tại điểm 2o, điều 08, Chương II, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN (áp dụng đối với kỳ tính thuế từ năm 2007).

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn pháp định cũng như các khoản lợi nhuận chưa phân phối của Công ty từ Triumph International Overseas Ltd của Liechtenstein sang Triumph International Spieshofer & Braun Kommanditsellschaft – Thụy Sĩ theo kế hoạch tái cơ cấu của Tập đoàn Triumph thuộc đối tượng chịu thuế TNDN tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, HTQT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương