BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 235/BXD-KTTC
V/v: Chi phí thẩm tra thiết kế và tổng dự toán công trình.

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Ban quản lý dự án công trình điện miền Bắc

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 2518/CV-AMB-P2 ngày 30/10/2007 của Ban quản lý dự án công trình điện miền Bắcvề chi phí thẩm tra thiết kế và tổng dự toán công trình. Bộ Xây dựng có ý kiếnnhư sau:

Theo qui định tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Định mức chiphí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì chi phí thẩm tra thiết kế kỹthuật, thiết kế bản vẽ thi công của công trình tính bằng tỷ lệ % quy định tạibảng số III.1 - phần III của chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng)trong tổng dự toán hoặc dự toán của công trình được duyệt. Trường hợp thiết kếkỹ thuật, tổng dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng thiết kế bảnvẽ thi công, dự toán phải thuê tư vấn thẩm tra thì chủ đầu tư và đơn vị tư vấnthẩm tra tự thương thảo và xác định chi phí thẩm tra theo nguyên tắc tổng chiphí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; chi phí thẩm tra tổngdự toán, dự toán không vượt mức theo quy định trên.

Ban quản lý dự án công trìnhđiện miền Bắc căn cứ hướng dẫn nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận
-
Như trên;
- Lưu VP, VKT, KTTC, S(8).

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRUỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH

Vũ Thị Hòa