BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2351/TCT-TS
V/v: thuế nhà đất

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được đơn thư đề ngày 10/05/2007 của ông Nguyễn Ngọc Huệ cư trú tại Xóm Giếng, thôn Cáo Đỉnh, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội về việc tính thuế nhà đất tại xã Xuân Đỉnh. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về chính sách: Tại điểm 1c, mục II, Thông tư số 83-TC/TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94-CP ngày 25/08/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuế Nhà, đất quy định: “Trường hợp trong một đô thị có những thôn, xóm mà điều kiện sinh hoạt như vùng nông thôn, chuyên sản xuất nông nghiệp thì áp dụng thu thuế đất như vùng ven đô thị theo hướng dẫn tại Điểm 2 mục này.

Theo đơn trình bày thì có tình tiết: xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm là địa bàn thuần nông, sinh hoạt theo thôn xóm. Vì vậy, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội chỉ đạo Chi cục Thuế huyện Từ Liêm thực hiện kiểm tra, xem xét nếu có những thôn, xóm thuộc xã Xuân Đỉnh mà điều kiện sinh hoạt như vùng nông thôn, chuyên sản xuất nông nghiệp thì được áp dụng thu thuế đất như vùng ven đô theo hướng dẫn tại điểm 2 mục II Thông tư số 83-TC/TCT nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết và kiểm tra xem xét cụ thể giải quyết theo thẩm quyền và thông báo cho ông Nguyễn Ngọc Huệ biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ông Nguyễn Ngọc Huệ (thay công văn trả lời);
- CCT huyện Từ Liêm;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương