VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2352/VPCP-QHQT
V/v chuyển nhượng vốn góp trong liên doanh và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Đan Mạch

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 25/4/2007 tại Văn phòng Chínhphủ Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã có buổi tiếp và làm việc với Bà UllaTornes, Bộ trưởng Hợp tác Phát triển Đan Mạch. Tại cuộc họp này, Phó Thủ tướngNguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phốihợp với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn tấtthủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung vàgia hạn Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Đan Mạch.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ ChíMinh sớm xem xét, giải quyết theo quy định hiện hành việc chuyển nhượng vốn gópcủa Công ty Fabricius Marine (FAB) trong Công ty Liên doanh vận tải thủy SàiGòn (liên doanh giữa FAB và Công ty cổ phần vận tải biển Sài Gòn).

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcác cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTCP, PTT Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ: TH,CN,Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2), 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc