BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2353/TCT-PCCS
V/v: Thuế môn bài đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2007

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Nghệ An

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 432/CT-TTHT ngày 25/04/2007 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An về việc tính thuế môn bài đối với các cơ sở giáo dục đào tạo ngoài công lập. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Khoản 4, Mục I Thông tư liên tịch số 44/2000/TTLT /BTC-BGD&XH ngày 23/05/2000:“Các cơ sở Giáo dục-Đào tạo ngoài công lập được áp dụng chính sách ưu đãi đối với các cơ sở thực hiện xã hội hoá theo Thông tư số 18/2000/TT-BTC ngày 01/03/2000.”

Theo Khoản 1, Mục XIV Thông tư số 91/2006/TT-BTC ngày 02/10/2006 hướng dẫn Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/05/2006 hướng dẫn:“Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư số 18/2000/TT-BTC ngày 01/03/2000…”Như vậy, kể từ ngày Thông tư số 91/2006/TT-BTC ngày 02/10/2006 có hiệu lực thi hành thì các cơ sở giáo dục ngoài công lập được áp dụng chính sách ưu đãi theo Thông tư số 91/2006/TT-BTC ngày 02/10/2006.

Căn cứ tại Khoản 1, Mục XI Thông tư số 91/2006/TT-BTC ngày 02/10/2006 nêu trên hướng dẫn:“Căn cứ vào kết quả hoạt động tài chính hàng năm, thu nhập của cơ sở ngoài công lập sau khi đã trang trải các khoản chi phí, chi trả lãi vay, nộp đủ thuế cho ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật được phân phối để trích lập các quỹ và chia lãi cho các thành viên góp vốn”.

Theo quy định trên, cơ sở giáo dục ngoài công lập phải kê khai, nộp đủ thuế cho NSNN theo quy định hiện hành. Vì vậy, nghĩa vụ thuế môn bài đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập như sau:

Tại Điểm 1 Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/05/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn các tổ chức kinh tế nộp thuế Môn bài gồm:“… các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, các tổ chức, đơn vị- sự nghiệp khác và tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập khác”.

Tại Điểm 2 Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/05//2003 nêu trên hướng dẫn:“Đối với các cơ sở kinh doanh mới thành lập căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong ĐKKD năm thành lập để nộp thuế Môn bài.

… các tổ chức kinh tế khác… không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng không có vốn đăng ký thì thống nhất thu thuế Môn bài theo mức 1.000.000 đồng/năm”.

Như vậy, cơ sở giáo dục ngoài công lập nộp thuế môn bài theo hình thức của tổ chức kinh tế và mức thuế môn bài áp dụng theo quy định tại Điểm 2 Thông tư số 42/2003/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương