BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2356 TCT/DNK
V/v xoá nợ thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số 2796/CT-THDT ngày 19 tháng 7 năm 2004 của Cục thuế về việc vướng mắc trong việc xoá nợ thuế theo Thông tư số 02/2004/TT-BTC Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm 1 Mục I Thông tư số 02/2004/TT-BTC ngày 8 tháng 1 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn xoá nợ thuế cho hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có nợ thuế do nguyên nhân khách quan đã quy định đối tượng được xoá nợ là: Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nợ thuế từ ngày 31 tháng 12 năm 2002 trở về trước do nguyên nhân khách quan như: thiên tai, tai nạn bất ngờ, bị di dời, giải toả, bệnh tật, kinh doanh ngành nghề bị cấm mà đến nay bản thân và người trong gia đình không còn tiếp tục kinh doanh nữa.

Căn cứ quy định trên thì chỉ xử lý xoá nợ thuế phát sinh từ 31 tháng 12 năm 2002 trở về trước (theo quyết toán thuế) cho đối tượng Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh ngành nghề đánh bắt hải sản do làm ăn thua lỗ do nguyên nhân khách quan như: thiên tai, tai nạn bất ngờ, bị di dời, bệnh tật mà đến nay bản thân và người trong gia đình không còn tiếp tục kinh doanh nữa.

Trường hợp Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh ngành nghề đánh bắt hải sản do làm ăn thua lỗ có phát sinh nợ thuế không phải do nguyên nhân khách quan như quy định ở trên thì không thuộc đối tượng xử lý xoá nợ Thông tư số 02/2004/TT-BTC .

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế và thực hiện theo quy định.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến