BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2356/TM-XNK
V/v hạn nghạch hàng dệt may xuất khẩu sang Canada năm 2003

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2002

Kính gửi: - Sở Thương mại Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 1400/TH-KHĐN ngày 18/12/2002 của Sở Thương mại Đà Nẵng về việc bổ sung hạn ngạch hàng dệt mày xuất khẩu sang Canada năm 2003, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

- Đồng ý cấp bổ sung hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Canadao năm 2003 cho các doanh nghiệp trực thuộc thành phố với số lượng như sau:

Jacket (Cat.1/3a): Cấp 1.500 chiếc/bộ

Bộ Thương mại thông báo Sở Thương mại Đà Nẵng biết và thực hiện./.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu