BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2361 TCT/DNK
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 11144/CT-HTr ngày 18 tháng 06 năm 2004 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc thuế suất thuế GTGT của mặt hàng kem chống muỗi Soffell; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3.6, mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: “Sản phẩm hoá chất (trừ các hoá chất cơ bản hướng dẫn tại điểm 2.20, mục II, phần B Thông tư này), mỹ phẩm “áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

Căn cứ quy định trên, thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với sản phẩm kem chống muỗi Soffell là 10% (mười phần trăm).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến