VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2361/VPCP-V .II
V/v giải quyết khiếu tố của một số công dân tỉnh An Giang

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Về khiếu tố của các hộ dân liênquan đến việc thực hiện xây dựng khu dân cư Thoại Ngọc Hầu- cồn Phó Quế, thànhphố Long Xuyên và một số vụ việc khác tại tỉnh An Giang, sau khi Thanh traChính phủ có báo cáo (văn bản số 1052/BC-TTCP và số 1053/BC-TTCP ngày18/5/2005), Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 163/VPCP-VII ngày 11/01/2006 của Văn phòng Chính phủ. Tuy nhiên, ông Võ VănBình, ông Phạm Minh Quang và bà Lâm Siếu Múi vẫn ra Hà Nội, thường xuyên có đơngửi Thủ tướng Chính phủ phản ánh vụ việc đến nay vẫn chưa được giải quyết dứtđiểm. Về việc này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo:

Yêu cầu Thanh tra Chính phủ vàỦy ban nhân dân tỉnh An Giang khẩn trương thực hiện đầy đủ nội dung ý kiến chỉđạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 163/VPCP-VII ngày 11/01/2006 củaVăn phòng Chính phủ; tập trung giải quyết dứt điểm khiếu tố của các công dân,trong đó có khiếu tố của ông Võ Văn Bình, ông Phạm Minh Quang và bà Lâm SiếuMúi; báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30/6/2007.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcác cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- Ủy ban kiểm tra Trung ương;
- Văn phòng Trung ương;
- Ban Dân nguyện UBTV Quốc hội;
- Các Bộ: Công an; Tài nguyên và Môi trường;
- Tỉnh ủy An Giang;
- Trụ sở tiếp công dân của TW (số 1 MXT, Hà Nội);
- Các ông Bình, Quang và bà Múi (để biết);
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ: NN, IV, TH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, V.II (3b), HD.25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc