BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2368/TCHQ-KTTT
V/v: Giá xe ôtô hiệu Porsche

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2008

Kính gửi: CụcHải quan Tp. Hồ Chí Minh.

Trảlời công văn số 1176/HQTP-TGTT ngày 29/4/2008 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minhvề vướng mắc thông tin giá mặt hàng xe ô tô hiệu Porsche nhập khẩu, tiếp theocông văn số 1804/TCHQ-KTTT ngày 21/4/2008, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căncứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ; Phụ lục 1 Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính; Quyết định 640/QĐ-TCHQ ngày03/4/2006 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình kiểm tra, xác địnhtrị giá tính thuế.

Yêucầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh:

1.Thực hiện kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế mặt hàng xe ô tôhiệu Porsche nhập khẩu tại tờ khai Hải quan 1457/NKDO /KV3-2 ngày 24/4/2008thuộc Chi cục Hải quan cảng Sài gòn khu vực 3 đúng quy định tại các văn bảntrên và các văn bản hướng dẫn về giá tính thuế của Tổng cục Hải quan trên cơ sởcác thông tin giá có sẵn (GTT22, Cục ĐTCBL cung cấp như công văn số 199/ĐTCBL-P2 ngày 09/4/2008, số 251/ĐTCBL-P2 ngày 5/5/2008 về việc hỗ trợ xácminh thông tin giá xe nhập khẩu …).

2.Về việc có nhiều mức giá mặt hàng xe ô tô hiệu Porsche nêu tại các công văn số 602/ĐTCBL-P2 ngày 7/11/2007, số 679/ĐTCBL-P2 ngày 14/12/2007, số 199/ĐTCBL-P2 ngày 9/4/2008 của Cục ĐTCBL. Theo ý kiến Cục ĐTCBL các thông tin giá trên cógiá trị tham khảo theo từng thời điểm, việc sử dụng thông tin này phải căn cứvào thời gian giao dịch ký kết hợp đồng nhập khẩu và thời gian hàng hóa nhậpkhẩu vào Việt Nam.

3.Về đề nghị của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trong việc xác định giá xe tiêuchuẩn hiệu Porsche, Tổng cục Hải quan sẽ nghiên cứu bổ sung danh mục quản lýrủi ro về giá cho phù hợp.

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục ĐTCBL (để phối hợp)
- Lưu VT, KTTT(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An