BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 2369/TCHQ-KTTT
V/v: Trả lời vướng mắc về miễn thuế nhập khẩu đối với NPL để sản xuất

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2008

Kínhgửi:.Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 511/CHQĐTngày 17/4/2008 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp về việc miễn thuế 5 năm đối với nguyênvật liệu nhập khẩu để sản xuất; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vấn đề Cục Hải quan tỉnh ĐồngTháp hỏi đã được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 40/2000/TT-BTC ngày 15/5/2000và Thông tư số 117/2000/TT-BTC ngày 21/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành Quyết định số 176/1999/QĐ-TTg ngày 26/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu và bổ sung, sửa đổi một sốđiểm của Thông tư số 40/2000/TT-BTC Do đó đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Thápnghiên cứu các văn bản này, đối chiếu với trường hợp của Công ty TNHH ThăngLong để xử lý theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời CụcHải quan tỉnh Đồng Tháp được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT; KTTT (4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đăng Thị Bình An