BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 2370/TCHQ-KTTT
V/v: chính sách thuế đối với hàng khuyến mãi theo hợp đồng NK.

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:

Công ty TNHH LG ELECTRONICS Việt Nam.
(Km 17,5 – Như Quỳnh – Văn Lâm – Hưng Yên)

Trả lời công văn số080512-1/LG-NK/DA ngày 12/5/2008 của Công ty TNHH LG ELECTRONICS Việt Nam hỏi về chính sách thuế đối với hàng khuyến mại theo hợp đồng nhập khẩu. Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu,tại điểm 5 phần VIII thuộc Phụ lục 1 “Trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhậpkhẩu”, nói về hàng khuyến mại ở mục 5.1 có nêu: “Trường hợp trị giá hàng khuyếnmại được quy định cụ thể trên hợp đồng mua bán, nhưng không quá 10% trị giáhàng nhập khẩu, thì trị giá tính thuế của hàng hóa nhập khẩu (bao gồm cả hàng khuyếnmại) là trị giá thực trả cho toàn bộ lô hàng nhập khẩu. Như vậy, nếu trường hợpcủa công ty đảm bảo các điều kiện trên thì được áp dụng để tính thuế cho trịgiá thực trả cho toàn bộ lô hàng nhập khẩu.

Đề nghị công ty làm việc cụ thểvới cơ quan Hải quan nơi nhập khẩu hàng hóa để được xem xét giải quyết theođúng quy định của Thông tư nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT; KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đăng Thị Bình An