BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2371/BXD-HĐXD
V/v: Hình thức thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu.

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Công ty CP đầu tư và xây dựng cầuĐồng Nai.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 160/DNC-TH ngày 11/11/2008của Công ty CP đầu tư và xây dựng cầu Đồng Nai (DNC) góp ý hình thức thực hiệndự án đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới và hai tuyến đầu cầu. Sau khi nghiêncứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công ty CP đầu tư và xây dựng cầu Đồng Nai (DNC) là Doanhnghiệp dự án được Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1) thành lập theo giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh số 4703000516 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Naicấp ngày 21/3/2008.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 10 Điều 2 Nghị định 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 của Chính phủ, DNC là doanh nghiệp dự án đượcthành lập nhằm tổ chức quản lý kinh doanh dự án Đầu tư xây dựng cầu Đồng Naimới và hai tuyến đầu cầu theo hình thức BOT.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 16/2005/NĐ-CPngày 07/02/2005, nếu CC1 là người vay vốn thì CC1 là chủ đầu tư dự án. Do đó,CC1 được phép tự thực hiện dự án của mình theo quy định tại Điều 23 Luật Đấuthầu và phải có đủ điều kiện về năng lực và kinh nghiệm theo quy định pháp luậtvề xây dựng hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đề nghị Công ty CP đầu tưvà xây dựng cầu Đồng Nai nghiên cứu thực hiện theo quy định của pháp luật hiệnhành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vụ HĐXD (V.A.M - 04).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang