BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2372/TM-XNK
V/v thu lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất khẩu và chứng nhận xuất xứ mẫu A sản phẩm giày dép

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2002

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu giày dép sang các nước thành viên EU
- Đồng kính gửi: Các Phòng quản lý XNK khu vực Hà Nội,
TP. Hồ Chí Minh, Hải phòng, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Đồng Nai

Căn cứ Quyết định số 183/2000/QĐ /BTC ngày 14/11/2000 của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành mức thu lệ phó cấp giấy chứng nhận xuất khẩu (E/C) và chứng nhận xuất xứ mẫu A (C/O From A) sản phẩm giày dép:
Căn cứ công văn số 7128/TC /TCT ngày 27 tháng 6 năm 2002 của Bộ tài chính về việc nêu trên,

Bộ Thương mại giao các Phòng quản lý XNK khu vực của Bộ Thương mại thực hiện việc thu lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất khẩu (E/C) và chứng nhận xuất xứ mẫu A (C/O From A) sản phẩm giày dép xuất khẩu sang thị trường EU như sau:

1/ Từ ngày 01/01/2003, các Phòng quản lý XNK khu vực khi cấp giấy chứng nhận xuất khẩu (E/C) và giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A (C/O From A) cho các doanh nghiệp xuất khẩu giày dép sang thị trường EU thu lệ phí với mức như sau:

1.1 Lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất khẩu (E/C): 10.000 đồng VN/giấy

1.2 Lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A (C/O From A): 40.000 đồng VN/giấy

1.3 Cấp lại giấy chứng nhận: 10.000 đồng VN/lần giấy

2. Việc thu và nộp lệ phí nêu trên được thực hiện theo Quyết định số 183/2000/QĐ /BTC ngày 14 tháng 11 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ tài chính

2. Các phòng quản lý XNK khu vực của Bộ Thương mại thông báo và hướng dẫn để các doanh nghiệp xuất khẩu giày dép thực hiện./.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu