VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2373/VPCP-V .II
V/v thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại CV số 1632/TTg-VII ngày 12/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ: Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp; Giao thông Vận tải;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

Sau khi Thanh tra Chính phủ báocáo kết quả kiểm tra, rà soát, đôn đốc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tốcáo cụ thể trên địa bàn thành phố Hà Nội (văn bản số 1835/BC-TTCP ngày28/9/2006), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến chỉ đạo tại Côngvăn số 1632/TTg-VII ngày 12/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên đến nayđã quá thời hạn nhưng các cơ quan chưa báo cáo kết quả thực hiện; một số côngdân tiếp tục có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ phản ánh các vụ việc vẫn chưa đượcgiải quyết dứt điểm. Về việc này, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến chỉđạo:

Yêu cầu Ủy ban nhân dân thànhphố Hà Nội và các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải,Tư pháp khẩn trương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung ý kiến chỉ đạo củaThủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1632/TTg-VII ngày 12/10/2006 của Thủ tướngChính phủ; tập trung giải quyết dứt điểm khiếu nại của các công dân trước ngày30/6/2007 và báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcác cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTCP, PTT Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
- Ban Dân nguyện của UB Thường vụ Quốc hội;
- Bí thư Thành ủy Hà Nội;
- Thanh tra Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ: TH, TTBC, I, Website CP;
- Lưu: VT, V.II (3b), HD23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc