BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2374/TCT-DNNN
V/v: Kê khai, khấu trừ thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 1732/BC-CT ngày 05/02/2007 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với chứng từ kê khai quá hạn của Công ty máy và phụ tùng (Bộ Thương mại), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Thuế: Công ty máy và phụ tùng mở Tờ khai hàng hoá nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải Phòng – Chi cục Hải quan khu vực 3 để nhập khẩu máy hút khử mùi nhà bếp. Ngày 23/05/2006, Công ty đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt (Giấy nộp tiền số ES/04 0008883) số tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu là 78.383.633 đồng. Do thay đổi tổ chức, điều chuyển, bàn giao công việc giữa các bộ phận nên Công ty chưa kê khai khoản thuế GTGT đầu vào này đúng hạn. Công ty đã bán lô hàng này và kê khai đủ số thuế GTGT đầu ra trong Bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra tháng 12/2006.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/01/2006 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT và trường hợp cụ thể của Công ty máy và phụ tùng; Được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế thông báo và đề nghị Cục Thuế Thành phố Hà Nội giải quyết cho Công ty máy và phụ tùng được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đầu vào kê khai chậm nêu trên. Công ty máy và phụ tùng chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của chứng từ kê khai và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty máy và phụ tùng;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Văn Huyến