BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2376/TCHQ-KTTT
V/v: Xác định trị giá tính thuế của hợp đồng có giảm giá

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 1655/CV-EVNTel-VTXNK-QLDA ngày 11/4/2007 của Công ty thông tin viễn thông điện lực về việc xác định trị giá tính thuế có yếu tố giảm giá và thời hạn nộp thuế khi ra quyết định điều chỉnh thuế đối với các lô hàng nhập khẩu tại tờ khai số: 1658/NKDF-KV4 ngày 29/01/2007; số: 2621/NKD-SB ngày 26/01/2007.

Căn cứ trình tự, thẩm quyền giải quyết khiếu nại quy định tại điều Luật khiếu nại, tố cáo; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại tố cáo; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số: 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Thông tư số: 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Căn cứ Quyết định số: 56/2006/QĐ-BTC ngày 18/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế tạm thời về thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đó: Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 1 đối với quyết định điều chỉnh giá tính thuế thuộc Cục trưởng Cục Hải quan địa phương.

Đối chiếu với quy định trên, Tổng cục Hải quan xin chuyển công văn khiếu nại của Công ty thông tin viễn thông điện lực đến Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh để nghiên cứu và giải quyết theo trình tự và thẩm quyền quy định.

Trường hợp Công ty không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần 1 của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh thì có quyền tiếp tục khiếu nại theo đúng quy định tại Luật khiếu nại, tố cáo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty thông tin viễn thông điện lực;
(30A Phạm Hồng Thái, Ba Đình, Tp. Hà Nội)
- Lưu VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An