BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2377/TCHQ-KTTT
V/v: Hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu SXXK

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2007

Kính gửi:

- Công ty TNHH Hữu Toàn
(Hoà Lân - Thuận Giao - Thuận An – Bình Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 59- 07/HT-CV ngày 07/3/2007 của Công ty TNHH Hữu Toàn về đề nghị được hoàn thuế động cơ nhập khẩu tại Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh (Hải quan Khu vực 4) đã đưa vào lắp ráp tổ máy phát điện xuất khẩu tại Cục Hải quan Tây Ninh (Hải quan cửa khẩu Mộc Bài), về việc này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Do hồ sơ xuất khẩu của Công ty có một số vướng mắc về thủ tục hải quan, hiện nay Tổng cục Hải quan đang trao đổi ý kiến với các cơ quan liên quan để xử lý. Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản trả lời Công ty trong thời gian sớm nhất.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Hữu Toàn được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT,KTTT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An