VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2385/VPCP-KTTH
V/v miễn khoản phí, lệ phí cấp và quản lý tên miền Internet đối với website của Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Bưu chính Viễn thông;
- Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tạicông văn số 5617/BTC-CST ngày 27 tháng 4 năm 2007 về việc miễn khoản phí, lệphí cấp và quản lý tên miền Internet đối với website của Hội cứu trợ trẻ em tàntật Việt Nam; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồngý với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn trên và giao Bộ Tài chính xử lý cụthể.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên
- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Trần Quốc Toản, Văn Trọng Lý; Vụ: TH, CN, VX, Website CP;
- Lưu VT, KTTH (3b)

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy