BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2386/BXD-HĐXD
V/v: Trả lời về việc điều chỉnh thiết kế công trình Tổ hợp Crown Plaza.

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Trần HồngQuân.

Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân có văn bản số 127/CV-ĐTKS ngày 11/11/2008 xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh thiết kếcông trình Tổ hợp Crown Plaza tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội. Sau khinghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tổ hợp Crown Plaza là công trình được xây dựng trong khuônviên khu đất X7 diện tích 13.080m2thuộc Trung tâm Đào tạo vận độngviên cấp cao Hà Nội tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội. Quy hoạch tổngmặt bằng công trình tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc đã được Sở Quy hoạchKiến trúc TP Hà Nội chấp thuận tại các văn bản số 917/QHKT-P1 ngày 06/7/2007 vàsố 1045/QHKT-P1 ngày 26/7/2007 theo uỷ quyền của UBND TP Hà Nội tại văn bản số 2576/UBND-XDĐT ngày 16/5/2007. Thiết kế cơ sở công trình đã được Bộ Xây dựngthẩm định tại văn bản số 1727/BXD-KSTK ngày 10/8/2007, theo đó công trình gồm 3khối nhà quy mô từ 14 tầng đến 21 tầng, phía dưới là 2 tầng hầm làm nơi bố tríchỗ đỗ xe và các hạng mục kỹ thuật.

Theo nội dung văn bản số 127/CV-ĐTKS ngày 11/11/2008 của chủđầu tư thì việc điều chỉnh thiết kế tuy không làm thay đổi mật độ xây dựngnhưng không phù hợp với quy hoạch tổng mặt bằng công trình tỷ lệ 1/500 vàphương án kiến trúc đã được Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hà Nội chấp thuận. Vìvậy, chủ đầu tư phải báo cáo Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hà Nội xem xét chấpthuận điều chỉnh bằng văn bản; trường hợp không được chấp thuận thì phải thựchiện theo quy hoạch tổng mặt bằng công trình tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúcđã được Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hà Nội chấp thuận tại các văn bản số917/QHKT-P1 ngày 06/7/2007 và số 1045/QHKT-P1 ngày 26/7/2007 và thiết kế cơ sởđã được Bộ Xây dựng thẩm định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh thiếtkế công trình Tổ hợp Crown Plaza tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội. Chủđầu tư căn cứ ý kiến trên để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về xâydựng./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Sở XD TP Hà Nội;
- Sở QHKT TP Hà Nội;
- Lưu: VP, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang