BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 2387/TCT-PCCS
V/v: trả lời công dân Hoàng Thị Thu

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2007

Kínhgửi: Trang tin điện tử Chính phủ Website Chính phủ

Trả lời công văn số 332/WEBSITE-BĐĐN ngày 28/5/2007 của Trang tin điện tử Chính phủ Website Chínhphủ về việc trả lời công dân Hoàng Thị Thu, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/7/2006 và Quyết định số 78/2005/QĐ-BTCngày 29/12/2006 của Bộ Tài chính; Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 củaBộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi, thì:

1. Về thuế suất:

* Mặt hàng ô tô nhập khẩu:

- Loại từ 5 chỗ ngồi trở xuống, thuộcdiện chịu thuế với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 80%, thuế TTĐB 50% và thuếGTGT 10%.

- Loại từ 6 đến 15 chỗ ngồi, thuộcdiện chịu thuế với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 80%, thuế TTĐB 30% và thuếGTGT 10%.

- Loại từ 16 chỗ đến dưới 24 chỗ ngồi,thuộc diện chịu thuế với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 80%, thuế TTĐB 15% vàthuế GTGT 10%.

- Loại từ 24 chỗ ngồi trở lên thuộcdiện chịu thuế nhập khẩu ưu đãi 80% và thuế GTGT 5%.

* Mặt hàng xe máy nhập khẩu thuộc diệnchịu thuế nhập khẩu với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 90% và thuế GTGT 10%.

2. Giá tính thuế nhập khẩu:tùy từng trường hợp thực hiện theo quy định tại điểm 2 mục III phần B Thông tư số113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính (chi tiết đề nghị xem trêntrang web của Bộ Tài chính www.mof.gov.vn mục tra cứu văn bản pháp quy).

Tổng cục Thuế có ý kiến để Trang tinđiện tử Chính phủ Website Chính phủ biết và trả lời công dân Hoàng Thị Thu./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế
- Lưu VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến