VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2387/VPCP-TCCB
V/v chuẩn bị báo cáo kiểm toán Đề án 112 của Văn phòng Chính phủ

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Trưởng ban Xây dựng pháp luật;
- Cục trưởng Cục Quản trị-Tài vụ;
- Vụ trưởng các Vụ: Hành chính, Tổng hợp, Kinh tế Tổng hợp, Quan hệ quốc tế, Tổ chức cán bộ và Vụ II;
- Trưởng các đơn vị: Trung tâm tin học, Phòng Công báo.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việckhông tiếp tục thực hiện Đề án 112 tại Thông báo số 89/TB-VPCP ngày 25 tháng 4năm 2007 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 147/CV-BĐH112 ngày 16 tháng 4năm 2007 của Ban Điều hành Đề án 112 về việc kiểm toán Đề án 112 của Văn phòngChính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu:

1. Tất cả các vụ, cục, đơn vị có dự án thành phần thuộc Đềán 112 VPCP (theo Biên bản phân công triển khai các dự án thành phần thuộc Đềán 112 của VPCP lập ngày 10 tháng 9 năm 2004 kèm theo Công văn này) phải làmbáo cáo kết quả triển khai thực hiện và kèm theo đầy đủ hồ sơ của dự án, cáctài liệu theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước (đặc biệt lưu ý những hồ sơ liênquan đến việc thực hiện các nội dung chuyên môn, kinh phí, trang bị, thiết bịv.v...). Báo cáo kết quả thực hiện và các hồ sơ của dự án thành phần được làmthành 03 bộ hồ sơ gửi đến Trưởng Ban Quản lý Dự án 112 VPCP, Vụ Tổ chức cán bộvà Trung tâm tin học trước ngày 15 tháng 5 năm 2007; các dự án thành phần chưatriển khai cũng phải báo cáo, nêu rõ lý do chưa thực hiện.

2. Cục Quản trị-Tài vụ báo cáo tình hình cấp, quản lý, sửdụng kinh phí cho Đề án 112 VPCP; tình hình trang thiết bị của Đề án 112 VPCP;gửi Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Trưởng ban Quản lý Dự án 112 VPCP trước ngày 15 tháng5 năm 2007 và chuẩn bị báo cáo Kiểm toán Nhà nước.

3. Giao Trung tâm tin học đánh giá kết quả thực hiện Đề án112 VPCP, trên cơ sở đó đề xuất ý kiến với Bộ trưởng, Chủ nhiệm về thực hiệncác nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong giai đoạn tới của Văn phòngChính phủ và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chínhphủ.

4. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi cáccục, vụ, đơn vị thực hiện ý kiến chỉ đạo trên đây; báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệmVăn phòng Chính phủ và Trưởng Ban Quản lý Dự án 112 VPCP./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BTCN, các PCN;
- Đồng chí Vũ Đình Thuần;
- Các Vụ, Cục , đơn vị trực thuộc;
- Website CP;
- Lưu: VT, TCCB(5). Hào.60

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản