BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2388/TM-XNK
V/v nhập khẩu gỗ cao su có nguồn gốc Campuchia

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2004

Kính gửi: Công ty TNHH Great Veca

Trả lời công văn số 19/Gveca-NK ngày 13 tháng 04 năm 2004 của Công ty TNHH Great Veca về việc nhập khẩu gỗ cao su có nguồn gốc Campuchia;

Căn cứ công văn số 2626 MOC/M 2003 ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia gửi Bộ Thương mại Việt Nam thông báo Công ty Vega Timber Co., LTD được xuất khẩu gỗ chế biến qua Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 08/2000/TT /BTM ngày 12 tháng 04 năm 2000 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc Campuchia;

Bộ Thương mại đồng ý Công ty TNHH Great Veca được nhập khẩu từ Campuchia 42.000 m3 gỗ cao su đã qua chế biến qua cửa khẩu Samát (Tây Ninh).

Khái niệm gỗ chế biến được hiểu theo giấy phép xuất khẩu của Campuchia. Doanh nghiệp không được đưa người và phương tiện sang đất Campuchia và chỉ được nhận gỗ trên phần đất Việt Nam khi phía Campuchia đã hoàn tất thủ tục xuất khẩu do Nhà nước Campuchia quy định.

Việc thanh toán tiền hàng nhập khẩu, thủ tục hải quan hàng nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành.

Văn bản có hiệu lực đến 31/12/2004.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu