BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2389/TCT-CS
V/v quỹ dự phòng tiền lương

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh ĐắkLắk.

Trả lời công văn số 54/CT-TTHTngày 04/01/2008 của Cục thuế tỉnh ĐắkLắk về hạch toán Quỹ dự phòng tiền lương,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 8 Điều 5 Chương IINghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định về thuế TNDNquy định khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế bao gồm:“Trích các khoản dự phòng theo chế độ quy định”.

Theo chính sách hiện hành, cáckhoản dự phòng theo chế độ được tính vào chi phí hợp lý quy định tại Thông tưsố 82/2003/TT-BTC ngày 14/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về trích lập, quảnlý, sử dụng, hạch toán Quỹ trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp và Thông tư số 13/2006/TT-BTC ngày 27/02/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập vàsử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tàichính, nợ khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanhnghiệp.

Quy định tại điểm 3b Mục IIIThông tư số 15/2007/TT-BLĐTBXH ngày 31/8/2007 của Bộ Lao động – Thương binh vàXã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chínhphủ quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạnmột thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ: “Công ty được trích lập quỹdự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề nhằm bảo đảm việctrả lương không bị gián đoạn và không được sử dụng vào mục đích khác. Mức dựphòng hàng năm do Tổng Giám đốc, Giám đốc quyết định sau khi có ý kiến của BanChấp hành công đoàn công ty, nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện” làquy định về cách quản lý quỹ tiền lương ở công ty trách nhiệm hữu hạn một thànhviên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

Căn cứ các quy định nêu trên,đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốnđiều lệ không được hạch toán khoản trích lập quỹ dự phòng tiền lương vào chiphí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cụcthuế tỉnh ĐắkLắk biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương