VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2392/VPCP-KTTH
V/v: Quy chế cấp phép thành lập và hoạt động NHTMCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2007

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 35/TTr-NHNN ngày 18/4/2007 về ban hành Quy chế cấp phép thành lập vàhoạt động ngân hàng thương mại cổ phần, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo thẩm quyền, khẩn trươnghoàn chỉnh và ban hành ngay Quy chế cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàngthương mại cổ phần; đồng thời, trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định vềquản trị, tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại, thay thế Nghị định số 49/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngânhàng thương mại, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1461/VPCP-KTTH ngày 20/3/2007 về cấp phép thành lập ngân hàng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP;
- PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: TP, TC, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Quốc Huy; các Vụ: V.I, BĐMDN, TH, Website CP;
- Lưu: VT, KTTH (3), 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy