VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2394/VPCP-CCHC
V/v phản ánh của Báo Lao động về thủ tục tăng vốn điều lệ và đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng của tổ chức tín dụng.

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Báo Lao động (số 50, thứ hai ngày7 tháng 5 năm 2007) có bài viết "NHTMCP chậm chào bán thêm CP ra công chúng:Rắc rối thủ tục" phản ánh thủ tục tăng vốn điều lệ và đăng ký chào bánchứng khoán ra công chúng của tổ chức tín dụng hiện nay là quá dài và phức tạp,thiếu công khai, minh bạch. Tác giả bài viết kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp hướng dẫn rõ ràng, hợp lý về trình tự, thủ tụcthực hiện các thủ tục nêu trên.

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướngChính phủ giao (Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 1 năm 2006), Vănphòng Chính phủ đề nghị Quý cơ quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền phản ánh nêutrên và thông báo kết quả xử lý về Văn phòng Chính phủ trước ngày 22 tháng 5năm 2007 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTg và các PTTg Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Báo Lao động;
- VPCP: BTCN, các PCN (để b/c), các Vụ: KTTH, ĐMDN, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CCHC(5). HT.23

TL.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNHNguyễn Minh Mẫn