BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2395/TCT-CS
V/v áp dụng chế độ kế toán hộ kinh doanh

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 110/CT-THNVDT ngày 18/2/2008 của Cục thuế tỉnh Kiên Giang hỏi về việc áp dụngchế độ kế toán đối với hộ kinh doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Chế độ kế toán hộ kinh doanh banhành theo Quyết định số 169/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tàichính vẫn còn có hiệu lực thi hành. Điều 1, Điều 16 Chế độ kế toán hộ kinhdoanh quy định:

Điều 1:“Tất cả các hộsản xuất, kinh doanh chưa đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân hoạt độngtrong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xây dựng, vận tải, khai thác tài nguyên,nuôi trồng thuỷ sản, kinh doanh thương nghiệp, ăn uống, phục vụ, sửa chữa vàcác dịch vụ khác,... có doanh số bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính (Tổngcục Thuế) đối với từng ngành nghề cụ thể (dưới đây gọi chung là hộ kinh doanh),đều phải thực hiện chế độ kế toán này.”

Điều 16:“Tuỳ theo phươngpháp xác định số thuế GTGT phải nộp mà các hộ kinh doanh phải mở những sổ kếtoán sau:

1- Hộ kinh doanh thuộc đối tượngnộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế phải mở các sổ kế toán bắt buộcsau: Sổ Nhật ký bán hàng (Mẫu số S01-HKD); Nhật ký mua hàng (Mẫu số S02- HKD) ;Sổ Chi phí sản xuất, kinh doanh (Mẫu số S03-HKD); Sổ chi tiết vật liệu, sảnphẩm, hàng hóa (Mẫu số S04-HKD); ...”

Theo đó, hộ kinh doanh nộp thuếGTGT theo phương pháp khấu trừ thuế thuộc đối tượng áp dụng Chế độ kế toán hộkinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 169/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 củaBộ Tài chính và hộ kinh doanh phải mở các sổ kế toán theo quy định tại khoản 1Điều 16 Chế độ kế toán hộ kinh doanh.

Tổng cục Thuế trả lời để Cụcthuế được biết và hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CĐKT;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương