BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2399/TCHQ-GSQL
V/v Xác nhận thực xuất đối với hàng hóa XNK tại chỗ

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:Cục Hảiquan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số 1023/CHQ-NV ngày19/05/2008 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc xác nhận thực xuấtđối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ theo tờ khai HQ/2002-XK, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Căn cứ qui định tại Điều 15, Nghịđịnh số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính Phủ,

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 3.c, mụcII Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn Nghịđịnh số 108/2006/NĐ-CP ,

Căn cứ hướng dẫn tại điểm I.5.2.7,phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính, "trườnghợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa bán chothương nhân nước ngoài nhưng giao hàng hóa cho doanh nghiệp khác tại VN theochỉ định của thương nhân nước ngoài để làm nguyên liệu tiếp tục sản xuất, giacông hàng xuất khẩu" thì thuộc đối tượng được xét hoàn thuế.

Trường hợp vướng mắc của Cục Hảiquan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, doanh nghiệp thực hiện không đúng thủ tục xuất nhậpkhẩu tại chỗ; việc giao nhận hàng hóa diễn ra trong nội địa không thực xuấtkhẩu ra nước ngoài nên không có B/L; hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ để tiêudùng trực tiếp không tiếp tục sản xuất hàng xuất khẩu nên không thuộc đối tượngđược xét hoàn thuế. Do vậy, việc đề nghị xác nhận thực xuất là không có cơ sở,không có giá trị để thanh khoản.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc