VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2403/VPCP-QHQT
V/v ký Hiệp định về lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật VN-TQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(công văn số 1131/BNN-HTQT ngày 27/4/2007) về việc phê duyệt nội dung và ký kếtHiệp định về lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật giữa Chính phủ Việt Nam vàChính phủ Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý phê duyệt nội dungHiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

2. Ủy quyền lãnh đạo Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn ký Hiệp định này với đại diện phía Trung Quốcnhân dịp Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dânTrung hoa tháng 5/2007.

3. Bộ Ngoại giao thực hiện cácthủ tục liên quan để triển khai việc ký kết này.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTg và các PTTg Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Các Vụ: NN, VX, NC, TH, TTBC;
- Website CP;
- Lưu: VT, QHQT(3). 19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc