VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2406/VPCP-CCHC
V/v trả lời đơn kiến nghị của bà Đỗ Thị Kim Oanh, việt kiều Pháp

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Xây dựng.

Ngày 2 tháng 5 năm 2006, Vănphòng Chính phủ nhận được kiến nghị của bà Đỗ Thị Kim Oanh, việc kiều Pháp,hiện tạm trú tại 35/4 Ấp Trung, xã Vĩnh Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương vềviệc Bộ Ngoại giao và Bộ Công an sớm phối hợp hướng dẫn cụ thể việc xác địnhthời hạn cư trú tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi cấpvisa, bảo đảm để người có nguyện vọng được mua nhà theo quy định của pháp luật(Xin đính kèm).

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướngChính phủ giao (Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2006), Vănphòng Chính phủ đề nghị quý Bộ có ý kiến về kiến nghị nêu trên và gửi về Vănphòng Chính phủ trước ngày 30 tháng 5 năm 2007 để tập hợp báo cáo Thủ tướngChính phủ./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Bà Đỗ Thị Kim Oanh (để biết);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc; PCN Kiều Đình Thụ (để b/c), Các Vụ: NC, CN, QHQT, Website CP, TTTTBC;
- Lưu: VT, CCHC (5b), H.19

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMVỤ TRƯỞNG VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNHNguyễn Minh Mẫn