BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****

Số: 241/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi : Công ty Cổ phần Hà Đô - Bộ Quốc phòng

Trả lời công văn số 847/HĐ1 - CTHĐngày 14/11/2007 của Công ty Cổ phần Hà Đô - Bộ Quốc phòng về hướng dẫn quản lýchi phí dự án đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Giá hợp đồng là khoảnkinh phí bên giao thầu cam kết trả cho bên nhận thầu để thực hiện khối lượngcông việc theo yêu cầu về chất lượng, tiến độ và các yêu cầu khác qui địnhtrong hợp đồng xây dựng. Trong hợp đồng các bên phải ghi rõ nội dung của giáhợp đồng, trong đó cần thể hiện các khoản thuế, phí, trách nhiệm của các bêntrong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, phí có liên quan. Các bên căn cứ hồ sơmời thầu, hồ sơ dự thầu và kết quả đàm phán hợp đồng để xác định giá hợp đồng;Giá hợp đồng (giá ký kết hợp đồng) không vượt giá trúng thầu (đối với trườnghợp đấu thầu), không vượt dự toán gói thầu được duyệt (đối với trường hợp chỉđịnh thầu), trừ trường hợp khối lượng phát sinh ngoài gói thầu được Người cóthẩm quyền cho phép. Việc thanh toán hợp đồng được thực hiện theo nguyên tắc:

+ Đối với trường hợpđấu thầu: Thanh toán trên cơ sở khối lượng thực hiện được nghiệm thu, giá trúngthầu và các điều khoản trong hợp đồng được ký kết giữa các bên;

+ Đối với trường hợpchỉ định thầu: Thanh toán trên cơ sở khối lượng thực hiện được nghiệm thu, giádự toán được duyệt và các điều khoản trong hợp đồng được ký kết giữa các bên;

+ Những công việc phátsinh ngoài hợp đồng, phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng như trườnghợp công ty nêu trong công văn số 847/HĐ1 - CTHĐ ngày 14/11/2007 thì các bênthoả thuận bổ sung hợp đồng. Việc thanh toán thực hiện trên cơ sở khối lượngthực hiện được nghiệm thu và đơn giá của hợp đồng bổ sung. Công trình khởi côngtừ tháng 8/2004 thì về nguyên tắc việc thực hiện quản lý chi phí thực hiện theoquy định tại Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/07/2000 của Bộ Xây dựng vềhướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầutư. Việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo các Thông tưhướng dẫn của Bộ Tài chính.

Căn cứ hướng dẫn trên,Công ty Cổ phần Hà Đô - Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện theo quy định hiệnhành./.

Nơi nhận
- Như trên;
- Bộ Quốc phòng;
- Lưu VP - BXD, Vụ KTTC. TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
Vũ Thị Hòa