BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 2411/TCHQ-GSQL
V/v giải quyết vướng mắc về thủ tục hàng hóa nhập khẩu để kinh doanh bán hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 17/2008/BC-MP ngày 20/5/2008 của Công ty TNHH liên doanh Minh Phong về việc ghitại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Căn cứ khoản 1 Điều 51 Luật Đầu tư, Điều 30,khoản 3 Điều 41, khoản 2 Điều 80 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầutư thì Giấy chứng nhận đầu tư của UBND tỉnh, thành phố cấp đồng thời là Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân. Do vậy, khi thương nhân làm thủtục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để phục vụ kinh doanh bán hàng miễnthuế theo quy định thì Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy không yêu cầuthương nhân phải nộp hoặc xuất trình Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh hàngmiễn thuế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã bãi bỏ việccấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế).

2) Căn cứ điểm đ, khoản 3, Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều củaLuật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đề nghị Chi cụcHải quan cửa khẩu Thanh Thuỷ thực hiện thủ tục đối với hàng hóa nhập khẩu vàocửa hàng miễn thuế được chuyển cửa khẩu từ Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập đếnChi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy để làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo quyđịnh hiện hành.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Giang thực hiệnnội dung chỉ đạo trên./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn