BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2413/TCT-CS
V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 60/2007/TT-BTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2008

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 6761/CT-THNVDT ngày 28/9/2007 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương đề nghị giải đáp mộtsố vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày14/6/2007 của Bộ Tài chính, về việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Sử dụng Bảng kê mẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 32/2007/TT-BTC

Tại điểm 4, điểm 5 Mục II Phần BThông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệnLuật Quản lý thuế quy định:

“4.1. Hộ gia đình, cá nhân kinhdoanh và người nộp thuế kinh doanh vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ lưu giữ được đầyđủ hóa đơn mua vào, hóa đơn bán ra để xác định được giá trị gia tăng thì ápdụng khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trịgia tăng…”

“5.1. Hộ gia đình, cá nhân, tổchức kinh doanh thực hiện lưu giữ đủ hóa đơn, chứng từ bán hàng, cung cấp dịchvụ nhưng không có đủ hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào nên khôngxác định được giá trị gia tăng trong kỳ thì áp dụng khai thuế giá trị gia tăngtính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu …”

Căn cứ quy định trên, trường hợphộ kinh doanh lưu giữ được đầy đủ hóa đơn mua vào, hóa đơn bán ra (hàng hóa muavào bán ra có đủ hóa đơn) để xác định được giá trị gia tăng thì hộ kinh doanháp dụng khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trịgia tăng (giá trị gia tăng của hàng hóa bán ra được xác định bằng (=) doanh sốcủa hàng hóa bán ra ghi trên hóa đơn trừ (-) giá vốn của hàng hóa bán ra theohóa đơn mua vào). Hộ kinh doanh thực hiện nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăngtheo mẫu số 03/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC .

Trường hợp hộ kinh doanh muahàng nông, lâm, thủy hải sản… của nông dân trực tiếp sản xuất không có hóa đơnthì để phục vụ công tác quản lý kế toán hộ kinh doanh có thể lập Bảng kê theomẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/4007 nhưngkhông phải gửi Bảng kê này kèm theo Tờ khai thuế GTGT.

Trường hợp hộ kinh doanh thựchiện lưu giữ đủ hóa đơn khi bán hàng (hàng hóa bán ra có đủ hóa đơn) nhưng hànghóa mua vào không có đủ hóa đơn (một phần hàng mua vào có hóa đơn, phần hàngcòn lại mua trực tiếp của người nông dân trực tiếp sản xuất bán ra không có hóađơn nhưng có Bảng kê 04/GTGT ) thì hộ kinh doanh không đủ điều kiện khai thuếgiá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng mà thựchiện khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu.

2. Việc miễn, giảm thuế đối vớihộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán được thựchiện theo hướng dẫn tại công văn số 4247/TCT-CS ngày 12/10/2007 của Tổng cụcThuế.

Tổng cục Thuế trả lời để CụcThuế được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương