BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 2414/TCHQ-KTTT
V/v Giá tính thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2008

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị

Tổng cục Hải quan nhận công vănsố 410/HQQT-NV ngày 14/5/2008 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị, phản ánh vướngmắc về việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩuđường bộ (DAF). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 2.2.2,mục 2.2, phần III của phụ lục 1 Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 củaBộ Tài chính, theo đó trường hợp xác định trị giá tính thuế theo phương pháptrị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt (phương pháp 2) hoặc hànghóa nhập khẩu tương tự (phương pháp 3) nếu có sự chênh lệch về quãng đường vậntải, phương thức vận tải, thì phải điều chỉnh về cùng quãng đường, phương thứcvận tải với lô hàng đang xác định trị giá tính thuế. Cơ sở để điều chỉnh là hợpđồng vận tải của hàng hóa nhập khẩu tương tự hoặc giống hệt. Tuy nhiên, trường hợpkhông có đủ thông tin về phí vận tải để điều chỉnh trong thời gian làm thủ tụcHải quan thì chuyển sang phương pháp tiếp theo (điểm 2.4, phần III phụ lục 1Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính).

Đối chiếu với hướng dẫn nêutrên, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị thực hiện điều chỉnh quãng đường vậntải và phương thức vận tải nếu có sự chênh lệch về quãng đường vận tải vàphương thức vận tải khi xác định trị giá tính thuế theo phương pháp 2 hoặcphương pháp 3. Cách điều chỉnh như sau: Lấy giá mua theo hóa đơn không có 1, Fcủa hàng hóa giống hệt, tương tự vận tải bằng đường biển sau đó cộng chi phívận tải và bảo hiểm đường bộ tính trên một đơn vị sản phẩm của hàng hóa tươngtự, giống hệt. Trường hợp không có đủ thông tin để điều chỉnh trong thời gianthông quan thì chuyển sang phương pháp xác định trị giá tiếp sau, để xác địnhtrị giá tính thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo đểCục Hải quan tỉnh Quảng Trị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, Vụ KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An