BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 2418/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc trong NK phân bón

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn

Tổng cục Hải quannhận được báo cáo vướng mắc của Hải quan địa phương trong quá trình làm thủ tụchải quan đối với các lô hàng phân bón nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hảiquan có một số ý kiến xin trao đổi với Quý Bộ như sau:

1/ Mặt hàng phânDi Amonium Phosphate (DAP):

Theo các Quyết địnhcủa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì mặt hàng phân DAP thuộc Danh mụcphân bón được phép sản xuất kinh doanh tại Việt Nam nếu có thành phần học chínhN≥ 18; P 2O5(hh)≥ 46 (theo số 40/2004/QĐ-BNNngày 19/8/2004), hoặc N ≥16 -18 ; P2O5(hh) ≥ 44 -46 (theo Quyết định số 67/2007/QĐ-BNN ngày 10/7/2007).

Nếu mặt hàng phânDAP nhập khẩu có thành phần và hàm lượng các chất hóa học chính: N > 16; P2O5(hh)≥ 48 thì có thuộc Danh mục này hay không?

2/ Mặt hàngMono Amonium Phosphate (MAP):

Theo các Quyết địnhcủa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì mặt hàng phân MAP thuộc Danh mụcphân bón được phép sản xuất kinh doanh tại Việt Nam nếu có thành phần và hàmlượng các chất hoá học chính N: 10; P2O5(hh) ≥10 –50 (theo Quyết định số 40/2004/QĐ-BNN ngày 19/8/2004) hoặc N ≥ 10; P2O5(hh)≥50 (theo Quyết định số 77/2005/QĐ-BNN ngày 23/11/2005).

Nếu mặt hàng phầnvà hàm lượng các chất hóa học chính: N ≥ 11; P 2O5(hh) ≥ 47thì có thuộc Danh mục này hay không?

Để có cơ sở trảlời Hải quan địa phương, Tổng cục Hải quan đề nghị Quý Bộ hướng dẫn việc nhập mặthàng phân DAP (Nhập khẩu đối với N ≥16, P 2O5(hh) ≥ 48)và MAP (N ≥ 11; P 2O5(hh) ≥47) nêu trên.

Tổng cục Hải quanmong sớm nhận được ý kiến của Quý Bộ./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc