BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2419/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Công ty TNHH Phước Thịnh

Trả lời công văn số 40/CVPT-07 ngày 24/05/2007 của Công ty TNHH Phước Thịnh về chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1, Mục I, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn: “Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài) trừ các đối tượng không chịu thuế nêu tại Mục II, Phần A Thông tư này”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Phước Thịnh bán thanh lý công trình kho Sơn Đông thì công trình này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Khi bán công trình, Công ty phải xuất hóa đơn GTGT, nếu trước đây Công ty bán thanh lý công trình mà chưa xuất hóa đơn thì nay phải xuất hóa đơn để kê khai nộp thuế GTGT. Cách thức ghi hóa đơn GTGT được thực hiện theo hướng dẫn nêu tại điểm 3, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời cho Công ty được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT Bến Tre;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Phạm Duy Khương