BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 242/BXD-XL
V/v: Hướng dẫn cấp GPXD

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2008

Kínhgửi: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh.

Ngày 03/01/2008 Bộ Xây dựng nhậnđược văn bản số 680/SXD đề ngày 27 không có tháng, năm 2007 của Sở Xây dựng tỉnhTrà Vinh đề nghị hướng dẫn việc cấp giấy phép xây dựng. Sau khi nghiên cứu, BộXây dựng có ý kiến như sau:

1. Các nội dung liên quan đến giấyphép xây dựng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 17 của Nghị địnhsố 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xâydựng công trình đã được thay thế bằng khoản 9 Điều 1 của Nghị địnhsố 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị địnhsố 16/2005/NĐ-CP Theo đó, về nguyên tắc, các công trình xây dựng đều bắt buộcphải xin giấy phép xây dựng trừ một số công trình được miễn giấy phép xây dựng.Đối với công trình xây dựng không phải là công trình xây dựng theo tuyến, khôngphải là nhà ở tại khu vực nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt thìkhi xây dựng vẫn phải xin giấy phép xây dựng theo quy định.

2. Việc xử phạt hành chính côngtrình xây dựng sai phép thực hiện theo quy định tại Nghị định số 126/ 2004/NĐ-CPngày 26/5/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xâydựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà và Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫnthi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

Về thủ tục cấp giấy chứng nhậnquyền sở hữu công trình xây dựng được thực hiện theo quy định của Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhàở, quyền sở hữu công trình xây dựng và Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 5/8/2005của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày15/7/2005 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữucông trình xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng,đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh nghiên cứu thực hiện.


Nơi nhận:- Như trên
- Lưu VP,XL, (NTH-04)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính