BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2421/LĐTBXH-LĐVL
V/v giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cần Thơ

Trả lời công văn số 488/LĐTBXH-LĐTL đề ngày 02/7/2004 của Quý cơ quan về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Trả lời nội dung thứ nhất của công văn nêu trên: Theo quy định tại điểm 4 mục I của Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23/10/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì đối tượng hưởng chế độ dôi dư vẫn được mua cổ phần ưu đãi theo quy định của pháp luật.

2. Trả lời nội dung thứ 2 của công văn nêu trên: Theo quy định tại tiết 2.1 điểm B mục II của Thông tư số 15/2002/T-LĐTBXH ngày 23/10/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì người lao động có tên từ doanh nghiệp chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần đã được mua cổ phần ưu đãi nay công ty có phương án cơ cấu lại được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trong 12 tháng kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp mà người lao động bị mất việc làm thì được giải quyết chế độ theo quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ nếu người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 2 của Nghị định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin thông báo để Quý cơ quan được biết./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng