BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2423/TCHQ-KTTT
V/v: Thời hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục hải quan Quảng Ninh

Trả lời công văn số 420 ngày 11/04/2007 của Cục Hải quan Quảng Ninh về việc gia hạn thời hạn nộp thuế của Công ty TNHH Taiheiyo Shinji Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty TNHH Taiheiyo Shinji Việt Nam nhập khẩu nhân cấy ngọc trai để cấy nhân tạo ngọc và nuôi dưỡng trai cấy. Theo trình bày của doanh nghiệp thì quá trình này phải kéo dài từ 24 tháng đến 30 tháng thì mới đảm bảo chất lượng sản phẩm xuất khẩu do Hiệp hội xuất nhập khẩu ngọc trai Nhật Bản quy định.

Tra cứu hệ thống QLRR ngày 03/5/2007 thì Công ty TNHH Taiheiyo Shinji Việt Nam không được ân huệ thuế vì “không thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ”. Yêu cầu Cục Hải quan Quảng Ninh xem xét việc ân hạn thuế của doanh nghiệp vì tra cứu trên hệ thống KTT559 ngày 03/5/2007, 06 tờ khai năm 2006 và 2005 vẫn thuộc diện nợ trong hạn.

Đề nghị Cục Hải quan Quảng Ninh kiểm tra thực tế, nếu Công ty “thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ” thì căn cứ điểm 2.2.1.1, mục III, phần C Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính và để tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Tổng cục Hải quan đồng ý cho phép gia hạn thời hạn nộp thuế là 600 ngày (kể từ ngày đăng ký tờ khai) của các tờ khai: 06/NK /SXXK/CP ngày 28/7/2006, 07/NK /SXXK/CP ngày 18/8/2006, và 08/NK /SXXK/CP ngày 04/10/2006 như đề nghị của doanh nghiệp và của Cục Hải quan Quảng Ninh.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Quảng Ninh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An