VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2426/VPCP-NN
V/v Dự án Khu đô thị Nam Thăng Long, thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 761/BTNMT-ĐKTKĐĐ ngày 28 tháng 2 năm 2007), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội(công văn số 178/UBND-NNĐC ngày 9 tháng 1 năm 2007) về Dự án Khu đô thị NamThăng Long, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý việc thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2 dự án Khu đôthị Nam Thăng Long như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn nêutrên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thànhphố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, Các Vụ: CN, TH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, NN (4). Thành.17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý