BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2428/TCT-TS
V/v: Miễn giảm thuế nhà đất và thu tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Nông

Trả lời công văn số 427/CT-TH &DT ngày 05/06/2007 của Cục Thuế tỉnh Đắc Nông về việc miễn giảm thuế nhà đất và thu tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về miễn thuế nhà đất đối với các hộ thuộc các xã đã hoàn thành cơ bản chương trình 135 đã được hướng dẫn tại công văn số 1625/TCT-TS ngày 27/04/2007 của Tổng cục Thuế gửi Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn, đã được sao gửi Cục Thuế các địa phương, đề nghị Cục Thuế nghiên cứu, thực hiện.

2. Về thu tiền thuê đất.

Tại Khoản 1 (c), Điều 2 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định: “c) Doanh nghiệp nhà nước đã được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối trước ngày 01 tháng 01 năm 1999 phải chuyển sang thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 73 Luật Đất đai 2003.”.

Theo đó, doanh nghiệp Nhà nước trước đây được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp (trồng cà phê, cao su…) đang nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp phải chuyển sang thuê đất theo quy định tại Luật Đất đai 2003 và Nghị định số 142/2005/NĐ-CP nêu trên.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Nông báo cáo UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương khẩn trương yêu cầu các doanh nghiệp thuộc diện nêu trên làm thủ tục để chuyển sang thuê đất theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đắk Nông biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Phạm Duy Khương