BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2431/TCHQ-KTTT
V/v: Xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn không số ngày 27/04/2007 của Công ty Cổ phần Niềm tin tư vấn và Du lịch sinh thái dưỡng bệnh về việc đề nghị xác nhận tình trạng thực hiện nghĩa vụ nộp thuế xuất, nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Niềm tin tư vấn và Du lịch sinh thái dưỡng bệnh (MST 0102067388) về việc xác nhận tình trạng thực hiện nghĩa vụ nộp thuế xuất, kế hoạch để thực hiện giải thể, đề nghị các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo tình hình nợ thuế và các khoản phải nộp khác của Công ty tại thời điểm ngày 03/5/2007 tới Tổng cục Hải quan trước ngày 11/5/2007. Kể từ ngày 11/5/2007, nếu đơn vị nào không có báo cáo gửi đúng thời hạn thì phải chịu trách nhiệm về khoản nợ của Công ty tại đơn vị mình và được coi là đồng ý với số nợ thể hiện trên hệ thống KTT559 tại Tổng cục Hải quan tại thời điểm nêu trên. (Có thể gửi báo cáo theo số Fax: 04-8 723 856). Kể từ ngày 03/5/2007, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố không làm thủ tục hải quan cho các lô hàng của Công ty Cổ phần Niềm tin tư vấn và Du lịch sinh thái dưỡng bệnh.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An