BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2432 TCT/NV5
V/v khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với chi phí tiếp khách

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2002

Kính gửi: Công ty TNHH ETERNAL PROWESS Việt Nam

Trả lời công văn số 01/VP2002 ngày 9/5/2002 của Công ty về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với khoản chi phí tiếp khách (chi phí chơi Golf) của Công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 3.b Mục I Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính thì các khoản chi tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân, khánh tiết... liên quan đến việc hình thành thu nhập chịu thuế trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định là chi phí hoạt động của doanh nghiệp.

Như vậy trường hợp nếu khi kiểm tra quyết toán thuế Cục thuế xác định được doanh nghiệp dùng thẻ hội viên golf (thẻ Hội viên mang tên của Công ty, do Công ty mua) hoặc một số khoản chi phí chi trả trực tiếp cho việc tiếp khách phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (khoản chi này có hóa đơn hợp lệ theo quy định của Bộ Tài chính, được giám đốc Công ty duyệt chi và chịu trách nhiệm về khoản chi phí này) thì khoản chi này được hạch toán vào chi phí của doanh nghiệp theo mức khống chế quy định tại điểm 3-b12 Mục I, Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính. Trong trường hợp này, Công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các khoản chi phí tiếp khách có hóa đơn GTGT theo đúng quy định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế để Công ty biết và thực hiện.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vu