BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2434/BXD-QLN
V/v: Trả lời công văn số 5525/UBND –KH&ĐT của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội
.

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

Phúc đáp công văn số 5525/UBND -KH &ĐT ngày 09/10/2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội vềviệc hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc đối với các dự án kinh doanhbất động sản và dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố; sau khi nghiêncứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Với những nội dung liên quanđến các dự án kinh doanh bất động sản, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 153/NĐ-CP ngày 15/10/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinhdoanh bất động sản, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu cácquy định để triển khai thực hiện.

2. Về thẩm quyền thẩm định, phêduyệt các dự án phát triển nhà ở (Luật Nhà ở): dự án phát triển nhà ở cũng nhưdự án khu đô thị mới có đặc thù riêng so với các dự án đầu tư xây dựng côngtrình khác, bởi vì trong đó có hai nội dung quan trọng thuộc trách nhiệm vàquyền hạn của Nhà nước là qui hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và cơ chế đầutư (bao gồm: Cơ chế sử dụng và nộp tiền sử dụng đất, cơ chế đầu tư các côngtrình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, phương án đền bù giải phóng mặt bằng,cơ chế quản lý dự án sau đầu tư...). Thực chất các dự án này là kinh doanh đấtcó hạ tầng. Các Chủ đầu tư cấp I muốn đầu tư dự án phát triển nhà ở, trước tiênphải lập qui hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và trình Uỷ ban nhân dân cấpcó thẩm quyền phê duyệt. Sau khi có quy hoạch được duyệt, Chủ đầu tư lập dự ánđầu tư, trong đó có đề xuất cơ chế đầu tư. Sau khi có qui hoạch được duyệt, cơchế đầu tư được chấp thuận thì việc quyết định bỏ tiền đầu tư thuộc thẩm quyềncủa Chủ đầu tư. Do đó, để đảm bảo tính thống nhất của công tác quản lý nhà nướcvà hiệu quả của dự án phát triển nhà ở, cần phải có hai cơ quan phê duyệt: Uỷban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, chấp thuận về cơ chế đầutư; Chủ đầu tư phê duyệt quyết định đầu tư. Tuy nhiên, cách diễn giải trongLuật Nhà ở và Nghị định 90/2006/NĐ-CP về thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dựán phát triển nhà ở chưa rõ dẫn đến cách hiểu khác nhau.

Bộ Xây dựng đồng ý với kiến nghịcủa Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đối với các dự án phát triển nhà ở sử dụngvốn ngoài ngân sách thì Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạchchi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và chấp thuận cơ chế đầu tư, còn việc quyết địnhđầu tư thuộc thẩm quyền của Chủ đầu tư.

Bộ Xây dựng trả lời để Uỷ bannhân dân thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Lưu VP, QLN(2b
).

K.T/BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam