BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2434/TCT-TS
V/v: miễn giảm tiền SDĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 1131/CT-THDT ngày 06/06/2007 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về hạn mức miễn, giảm tiền sử dụng đất (SDĐ), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 79 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai: “Hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 83 và khoản 5 Điều 84 của Luật Đất đai chỉ áp dụng khi Nhà nước giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2004 và trường hợp được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định tại khoản 5 Điều 87 của Luật Đất đai”;

Căn cứ Khoản 5 Điều 12 và Khoản 4 Điều 13 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì việc miễn, giảm tiền SDĐ đối với đất ở trong hạn mức giao đất (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất) cho người có công với cách mạng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Do vậy, việc giải quyết miễn giảm tiền SDĐ khi chuyển mục đích sử dụng đất cho các đối tượng là người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi được căn cứ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại điểm 3 mục II và điểm 2 mục III Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
-Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Phạm Duy Khương