VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2434/VPCP-KTTH
V/v lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng cục Du lịch.

Văn phòng Chính phủ đã có công vănsố 7459/VPCP-KTTH ngày 20 tháng 12 năm 2006 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướngThường trực Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Tổng cục Du lịch phối hợp với Bộ Tài nguyênvà Môi trường tập trung làm Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược phục vụ Dựán "Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam tới năm2010" theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường, trình Thủ tướng Chính phủxem xét, quyết định. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay, Văn phòng Chính phủchưa nhận được Báo cáo nêu trên của Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướngChính phủ.

Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Tàinguyên và Môi trường trong tháng 5 năm 2007 trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáonêu trên để Văn phòng Chính phủ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tư pháp,
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Quốc Huy, Website Chính phủ; các Vụ: TH, BXDPL, CN,
- Lưu: VT, KTTH(3).16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Quốc Huy