VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2436/VPCP-QHQT
V/v Bệnh viện Truyền máu Huyết học thành phố Hồ Chí Minh nhận viện trợ

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Y tế;
- Bộ Công an;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính(công văn số 5423/BTC-TCĐN ngày 23/4/2007) về việc Bệnh viện Truyền máuHuyết học thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận viện trợ lô hàng tân dược,Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Bệnhviện Truyền máu Huyết học thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận lô hàngtân dược (mới 100%) đặc trị bệnh bạch cầu tủy mãn tính do Công ty dược NORVATIS(Thụy Sỹ) viện trợ.

2. Ủy ban nhân dânthành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo đơn vị thụ hưởng thực hiện tiếp nhận, sử dụng lôhàng trên đúng mục đích, an toàn, hiệu quả theo các quy định về chuyên môn củaBộ Y tế.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcác cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTCP; các PTTg (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- BVTM Huyết học TPHCM;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ VX, TH;
- Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3b), 27

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc