BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 244/BXD-KTTC
V/v: Thanh toán, quyết toán chi phí đầu tư xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

Trả lời văn bản số 1330/VINAINCON-KHTT ngày 12/11/2007 của Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp ViệtNam đề nghị hướng dẫn thanh toán, quyết toán chi phí đầu tư xây dựng côngtrình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh, quyết toán hợp đồngxây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và kết quả thực hiện côngviệc theo hợp đồng. Trường hợp, giá hợp đồng đã ký kết là loại giá hợp đồngtheo giá điều chỉnh thì khi giá cả vật tư, thiết bị thay đổi giá hợp đồng sẽđược điều chỉnh theo các điều khoản của hợp đồng.

Như vậy, đối với dự án Tổ hợpĐồng Sin Quyền – Lào Cai nếu giá hợp đồng đã ký kết là loại giá hợp đồng theogiá điều chỉnh thì khi giá thiết bị biến động lớn, Tổng dự toán đã được điềuchỉnh và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hợp đồng cũng đã được điều chỉnhvà được cấp có thẩm quyên phê duyệt thì việc thanh toán, quyết toán phần cungcấp thiết bị sẽ căn cứ vào giá hợp đồng đã được điều chỉnh.

Chi phí vận chuyển là một bộphận cấu thành nên giá trị vật tư, vật liệu đến chân công trình, được tính vàochi phí trực tiếp của giá thành xây lắp.

Tổng công ty Xây dựng Côngnghiệp Việt Nam căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công thương;
- Lưu: VP, VKTXD, Vụ KTTC. T08.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH





Vũ Thị Hòa