BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2440/BXD-PC
V/v: Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Để triển khai thực hiện Nghịquyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/06/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấpbách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, Bộ Xây dựng yêu cầucác đơn vị thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Phổ biến, quán triệt cho độingũ cán bộ, công nhân viên chức thuộc đơn vị mình nội dung của Chỉ thị số22-CT/TW ngày 24/02/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnhđạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăngvà tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/09/2007 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vựcgiao thông đường bộ, Công điện số 1317/CĐ-TTg ngày 14/09/2007 của Thủ tướngChính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm túc biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông,nhất là việc thực hiện đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy. (cócác văn bản đính kèm)

2. Phối hợp với các đoàn thểtrong đơn vị phổ biến, tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông,thực hiện việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, đảm bảo 100% cánbộ, công nhân viên chức của đơn vị khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xegắn máy phải đội mũ bảo hiểm. Có biện pháp biểu dương, khen thưởng kịp thờinhững người tích cực tuyên truyền và thực hiện tốt pháp luật về trật tự an toàngiao thông, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Không xét thi đuakhen thưởng dưới mọi hình thức đối với những người vi phạm pháp luật về trật tưan toàn giao thông.

3. Các đơn vị báo cáo kết quảthực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/06/2007 của Chính phủ về một sốgiải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông về Vụ Phápchế trước ngày 10/11 hàng năm để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tư pháp (để b/c);
- Lưu VP, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên